Skip to content

Klauzula Informacyjna
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informuje ,że Administratorem danych osobowych jest Pośrednictwo Krystyna Żyznowska wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: 11166335/P ,zwana dalej Administratorem
1. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
a) telefonicznie, pod numerem: 604 44 06 34, 12 633 29 10
b) za pośrednictwem adresu mailowego:Krys.tyna@interia.pl
2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych z którymi Administrator współpracuje, odnowienia umowy ubezpieczenia oraz zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej
4. Dane osobowe mogą być przekazywane zakładom ubezpieczeń na potrzeby przygotowania oferty , polisy, gwarancji ubezpieczeniowej
5.Administrator nie przekazuje danych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
6. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora , mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane
d) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
f) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;.
7. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 6 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
8. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa,. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług w zakresie działalności Administratora, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia a niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu kontaktowym:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Ja niżej podpisany/a zapoznałem się z klauzulą informacyjną na podstawie obowiązku RODO i wyrażam zgodę dla Pośrednictwo Krystyna Żyznowska w poniższym zakresie:
a/ zgoda na przedstawienie oferty, wystawienie polisy oraz obsługę za pośrednictwem kanałów elektronicznych – pozwala na kontakt telefoniczny, sms, mailowy
b/ zgoda marketingowa w przypadku niezawarcia umowy - pozwala na ponowny kontakt w celu przedstawienie oferty w poźniejszym czasie
c/ zgoda na przetwarzanie danych do towarzystw z którymi współpracuje Adminstrator w celu jak najlepszego dopasowania oferty do potrzeb
Zgoda może zostać ograniczona lub cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres: krys.tyna@interia.pl