Skip to content

Oc ac w Krakowie

Odpowiedzialność cywilna

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku  z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Auto Casco

Obejmuje: zderzenie się pojazdów; nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu; wandalizm; zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu; pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody; nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu; kradzież (w tym zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, które miało bezpośredni związek z kradzieżą).

Dostępna jest również wersja AC typu All risk……. Zapytaj agenta.

ASO - Autoryzowany serwis obsługi pojazdów danej marki.

Sieć partnerska - Sieć wyselekcjonowanych warsztatów, które współpracują z Ubezpieczycielem, części alternatywne.

Kosztorys - wycena uwzględniająca zużycie eksploatacyjne części sporządzona przez uprawnionego pracownika ubezpieczyciela.

Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj agenta.

Stała Suma Ubezpieczenia - przyjęcie w trakcie całego okresu ubezpieczenia sumy ubezpieczenia stanowiącej wartość rynkową pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania nie zmniejsza sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie.

Wyposażenie dodatkowe

Ubezpieczenie obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia dodatkowego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem Auto Casco np. urządzeń i elementów pojazdu montowanych fabrycznie lub będących oryginalnymi częściami producenta pojazdu, które są zgodne z przepisami dotyczącymi zasad homologacji dla danej marki, typu, modelu pojazdu; urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, instalacji zasilanych gazem, obręczy kół ze stopów lekkich, haka holowniczego, radioodtwarzaczy CD; urządzeń przystosowujących pojazd do kierowania przez osobę z niepełnosprawnością.

Mini Casco

Kradzież pojazdu lub szkoda, której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, przy czym koszty naprawy wyliczane są według określonych w kwotach brutto (czyli uwzględniających VAT): cen części alternatywnych; wymiaru koniecznej robocizny, wskazanego przez producenta pojazdu; stawki roboczogodziny.